KNBB: de heer Bakker heeft voldoende keuze

Het bestuur van de Biljart Bond (KNBB) heeft kennis genomen van de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) van 7 april jl. maar lijkt vooralsnog niet van plan om het advies van het College in ‘de zaak Bakker’ uit te voeren. De bond heeft dit schriftelijk aan het CRM laten weten.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond legt de uitspraak en het aan de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens verbonden advies naast zich neer.

Belangenafweging door de KNBB

De KNBB vindt dat zij rekening moet houden met de belangen van al haar leden. Indien zij de vrijheid van godsdienst van gereformeerden (een zeer kleine groep onder de leden) laat prevaleren ten opzichte van andere groepen gelovigen en bewust niet-religieuzen, en daarnaast ook rekening dient te houden met het privéleven van de leden, dan wordt het organiseren van een meerdaags nationaal kampioenschap onmogelijk.

Bijzonderheid van de sport

Volgens de KNBB heeft het CRM in haar advies onvoldoende ‘de bijzonderheid van de sport’ meegewogen en geen aandacht geschonken aan de noodzaak van een geregeld en geordend verloop van de competitie. Het karakter van de sport dwingt de KNBB ertoe keuzes te maken die ertoe leiden dat een winnaar kan worden aangewezen uit een zo groot mogelijk deelnemersveld.

Dit betekent dat de KNBB bij de weging van belangen een wedstrijdkalender dient op te stellen, waardoor de grootste groep leden aan wedstrijden kan deelnemen. Niet voor niets kenmerkt de sportorganisatiestructuur zich door een verenigingsstructuur, de meest geschikte structuur om ervoor zorg te dragen dat regels in overeenstemming zijn met de wens van de meerderheid van de leden.

Botsende belangen

Het CRM heeft nagelaten om de betreffende beperking van de vrijheid van godsdienst binnen de verenigingsstructuur te beoordelen in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, dus de belangen te wegen en na te gaan of de beperking evenredig is. In de onderhavige casus gaat het (ook) om botsende belangen tussen de leden onderling, de godsdienstvrijheid van een gereformeerd lid enerzijds, van andere (niet-)religieuze leden anderzijds en tussen de godsdienstvrijheid van een gereformeerd lid enerzijds en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer anderzijds.

Het allergrootste deel van de leden wil in het weekend aan wedstrijden deelnemen om gedurende de week tijd over te houden voor werk, privéleven en voor trainingen in de avonduren. Het college is op deze botsing van belangen niet in gegaan.

De heer Bakker heeft voldoende keuze

Het CRM heeft naar de mening van de KNBB onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de heer Bakker de mogelijkheid heeft om aan tal van wedstrijden van de keusport deel te nemen, die niet op zondag worden gespeeld. Het staat de heer Bakker ook vrij om een andere sport te kiezen of een andere vorm van vrije tijdsbesteding.

De KNBB zal op de aanstaande jaarvergaderingen dit onderwerp nogmaals agenderen en de heer Bakker kan daarin (nogmaals) gebruik maken van zijn democratisch recht om zijn zaak te bepleiten. Wij moeten op grond van bovenstaande concluderen, dat wij het aan uw uitspraak en conclusie verbonden advies niet zullen opvolgen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.