Privacybeleid

Sportzaken.pro is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en partners van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Sportzaken.pro over u verwerkt (hierna aangeduid als persoonsgegevens) wordt met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sportzaken.pro houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sportzaken.pro, Fruitweg 74 in Bunnik.

Persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Sportzaken.pro niet verplicht is. U hebt te allen tijde de keuze of u persoonsgegevens wilt (laten) invoeren. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Sportzaken.pro kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geslacht en e-mailadres maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van Sportzaken.pro. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Sportzaken.pro bekend zijn omdat u zichtbaar hebt gemaakt dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat Sportzaken.pro uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Sportzaken.pro gebruik maakt. De servers van Sportzaken.pro leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal alsmede de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites en de artikelen waarvan u kennis hebt genomen.

Sportzaken.pro kan uw persoonsgegevens, gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van producten of diensten van de website, uitwisselen met haar partners. Dit doet Sportzaken.pro o.a. om de inhoud van de website en haar nieuwsbrieven steeds beter op uw interesses af te stemmen. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met partners, dan kunt u dit melden via privacy@sportzaken.pro. Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen uit de bestanden van Sportzaken.pro dan streven wij ernaar dit, binnen 24 uur na uw schriftelijke verzoek daartoe, te doen.

Sportzaken.pro verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

  • voor de uitvoering van een, met partners van Sportzaken.pro, gesloten overeenkomst
  • voor het aanbieden van informatie en het aanpassen hiervan aan uw behoeften en wensen
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie uit te wisselen of om contact op te nemen met andere gebruikers
  • Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te (laten) sturen
  • Om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Sportzaken.pro bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kan Sportzaken.pro persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met derden en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw gebruik van diensten van Sportzaken.pro. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens, kunt u dit te allen tijde melden via privacy@sportzaken.pro.

Uw adresgegevens kunnen worden gedeeld met zorgvuldig geselecteerde derden. Deze derden kunnen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw behoeften en interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren.

Sportzaken.pro kan uw elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens door derden weer intrekken. In beide gevallen kunt u een briefje sturen aan Sportzaken.pro, ter attentie van de klantenservice privacy, Fruitweg 74, 3981 PA Bunnik.

Sportzaken.pro kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sportzaken.pro te garanderen.
Tevens zal Sportzaken.pro persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Sportzaken.pro aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Sportzaken.pro kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaald website-onderdeel zoals een logo, hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging

Sportzaken.pro handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Sportzaken.pro wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat en dit privacybeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop Sportzaken.pro met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan privacy@sportzaken.pro of aan Sportzaken.pro, ter attentie van klantenservice privacy, Fruitweg 74, 3981 PA Bunnik.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een bericht sturen aan privacy@sportzaken.pro of aan de Sportzaken.pro klantenservice, Fruitweg 74 in Bunnik, onder vermelding van ‘inzage / wijzigen / wissen persoonsgegevens’. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Sportzaken.pro zeker weet dat een verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is. Indien Sportzaken.pro niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Sportzaken.pro u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Sportzaken.pro schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u Sportzaken.pro de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Sportzaken.pro stuurt u na uitvoering van uw verzoek een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Sportzaken.pro het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt, beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Sportzaken.pro verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Links

Een grote meerderheid van de berichten op Sportzaken.pro betreft berichtgeving over sport(beleid) gerelateerde onderwerpen. Achter het kopje ‘links’ onder een artikel staat een klikbare link, een verwijzing, van de naam van de organisatie waarop het artikel betrekking heeft. Deze link verwijst naar de plaats in de adressengids van Sportzaken.pro waar de adresgegevens van deze organisatie worden weergegeven. Een bericht kan afkomstig zijn van een ander medium. Achter het kopje ‘bron’ onder een artikel staat een klikbare link. Deze verwijst naar de naam van de organisatie waarvan het artikel afkomstig kan zijn.

Wijzigen van het privacybeleid

Sportzaken.pro behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen en adviseert u om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Sportzaken.pro wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

De meest recente aanpassing van het privacybeleid is van 2 augustus 2015.

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant