Mensenrechten in relatie tot grote sportevenementen

Minister Edith Schippers beantwoordt kamervragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over mensenrechten in relatie tot grote sportevenementen.

Vraag 1

Hoe wilt u de spelregels en criteria bij de toewijzing van grote sportevenementen vormgeven? Hoe gaat u zich er voor inzetten dat, wie zich hier niet aan houdt niet in aanmerking komt voor een groot sportevenement en dat overheidsfinanciering afhankelijk kan worden of voldaan wordt aan deze criteria?

Vraag 2

Welke stappen gaat u tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap zetten m.b.t. het voorkomen van mensenrechtenschendingen – voorafgaand aan – grote sportevenementen?

Antwoord 1 en 2

De toewijzing van sportevenementen is de verantwoordelijkheid van sportorganisaties. Ik wil vanuit de EU druk uit te oefenen om toewijzing zo transparant mogelijk te maken en te laten verlopen en ten aanzien van de mensenrechten, volgens de principes van goed bestuur.

Bij steeds meer internationale sportkoepels wordt onderkend dat zij een verantwoordelijkheid hebben m.b.t. het handhaven van mensenrechten. Tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de EU zal ik raadsconclusies opstellen over transparantie en goed bestuur van grote sportevenementen. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor criteria voor mensenrechten.

Ik overleg eveneens met internationale sportorganisaties om te bezien of wij o.b.v. deze raadsconclusies afspraken kunnen maken om de integriteit rondom sportevenementen te verbeteren. Uiteindelijk zijn de afzonderlijke lidstaten verantwoordelijk voor de financiering van sportevenementen en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

Vraag 3

Hebben lidstaten en sportbonden in de huidige EU-richtsnoeren voldoende verplichtingen en verantwoordelijkheden om mensenrechtenschendingen te voorkomen?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat in de EU-richtsnoeren vooral wordt gekeken naar het ‘hosting contract’ dat regelt dat sportbonden bij gaststeden en -landen moeten afdwingen dat zij mensenrechten accepteren?

Vraag 5

Zijn de EU-richtsnoeren naar uw mening afdoende om mensenrechtenschendingen te voorkomen, te zorgen voor sancties in het geval van niet-naleving, de instelling van een mechanisme om te zorgen voor toezicht en voor compensatie van slachtoffers?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de huidige EU-richtsnoeren beperkt zijn en dat samen met andere sportministers gekeken zou moeten worden naar betere regels om de schending van mensenrechten te voorkomen?

Antwoord 3, 4 , 5 en 6

De richtsnoeren hebben geen verplichtende werking maar zijn adviezen aan lidstaten en sportorganisaties. Ik wil transparantie en goed bestuur bij grote sportevenementen verbeteren door het op de EU-agenda te zetten, raadsconclusies op te stellen met adviezen aan lidstaten en internationale sportfederaties en de dialoog aan te gaan met internationale sportorganisaties.

Het is onmogelijk om binnen de EU bindende afspraken te maken over dit thema. De EU heeft op het terrein van sport uitsluitend een ondersteunende bevoegdheid. Zowel door de EU als door de afzonderlijke lidstaten wordt druk uitgeoefend op landen waar schendingen van mensenrechten plaatsvinden.

Vraag 7

Hoe wordt omgegaan met mensenrechtenschendingen die buiten grote sportevenementen plaatsvinden maar die hiermee wel een directe relatie hebben?

Antwoord 7

Nederland zet zich wereldwijd in voor mensenrechten, ongeacht een relatie met een eventueel groot sportevenementen. Via de nota ‘Respect en recht voor ieder mens’ is de prioriteit weergegeven die Nederland geeft aan de ondersteuning en bescherming van mensenrechtenverdedigers.

Vraag 8

Wanneer spreekt u met de 27 andere EU-lidstaten over transparantie en goed bestuur van grote sportevenementen? Kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van dit overleg?

Vraag 9

Wilt u uw reactie op de nieuwe EU-richtsnoeren voor sportevenementen de Kamer doen toekomen? Zo ja, wanneer kan de Kamer uw reactie verwachten?

Antwoord 8 en 9

De richtsnoeren van de experts worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Deze richtsnoeren zullen, samen met andere documenten over dit thema zoals de Olympische Agenda 2020, als input dienen voor de discussie met de andere lidstaten.

Hierbij worden ook integriteitkwesties betrokken, zoals de mensenrechten, uitsluiting van alle vormen van discriminatie en het voorkomen van doping en matchfixing. Tijdens de OJCS-raad in mei zullen raadsconclusies over dit thema worden besproken en vastgesteld. Daarna kan ik u deze raadsconclusies sturen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant