Dopingautoriteit en NOC*NSF praten over gegevensdeling

Minister Edith Schippers beantwoordt de vragen van het PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken over het bericht dat de Dopingautoriteit van NOC*NSF opheldering wil over bloedtesten.

Na een vraag daarover blijkt de minister van VWS op de hoogte te zijn van het artikel ‘Dopingautoriteit wil opheldering van NOC*NSF over bloedtesten’.

Van Dekken

Deelt u de mening dat bij NOC*NSF het belang van een dopingvrije sport voorop zou moeten staan?

Schippers

NOC*NSF streeft naar een dopingvrije sport. Het sportmedisch onderzoek is echter niet gericht op het opsporen van dopinggebruik maar op de gezondheid en de medische begeleiding van sporters. Controles van de Dopingautoriteit zijn gericht op het opsporen van dopinggebruik.

Van Dekken

Kunnen medische gegevens die via het monitoringprogramma verzameld worden, ook gebruikt worden voor het opsporen van doping? En zo ja, moet NOC*NSF op grond van wet- of regelgeving, gegevens over dopinggebruik delen met de Dopingautoriteit?

Schippers

Een deel van de sportmedische gegevens van sporters zou kunnen bijdragen aan het opsporen van dopinggebruik. NOC*NSF gebruikt de gegevens daar echter niet voor en is niet wettelijk verplicht deze gegevens te delen met de Dopingautoriteit. Het Nationaal Dopingreglement verplicht sportbonden informatie over (mogelijk) dopinggebruik te delen met de Dopingautoriteit. NOC*NSF is daartoe niet verplicht omdat zij geen partij is bij het Nationaal Dopingreglement.

Van Dekken

Gebruikt NOC*NSF de bloedgegevens voor het berekenen van de off-score? Als dat het geval is, kan deze dan gebruikt worden als aanwijzing voor epo of een bloedtransfusie?

Schippers

Ja, de zogenaamde off-score staat op de lijst met gegevens die worden verzameld met het eenmalige bloedonderzoek dat onderdeel is van het sportmedisch onderzoek. De off-score is één van de parameters die gebruikt zouden kunnen worden om de effecten van een hoogtestage te bepalen. De score kan ook een aanwijzing zijn voor epo of een bloedtransfusie.

Van Dekken

Deelt u de mening van de chef-arts van NOC*NSF dat de gegevens die met het monitoringprogramma zijn verkregen onder het medisch beroepsgeheim vallen?

Schippers

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat geen gegevens van een patiënt aan anderen mogen worden verstrekt zonder toestemming van de patiënt. Dit geldt ook voor hulpverleners die betrokken zijn bij de medische begeleiding van sporters. In artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens staat onder andere dat de verwerking van persoonsgegevens verenigbaar moet zijn met het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Van Dekken

Deelt u de mening dat uit het bericht blijkt dat de samenwerking tussen NOC*NSF en de Nederlandse Dopingautoriteit niet optimaal is? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het voor een schone sport van groot belang is dat beide organisaties wel goed samenwerken en kunt u daarin een rol spelen?

Schippers

Ik vind het voor een schone sport essentieel dat NOC*NSF en de Dopingautoriteit goed samenwerken. Deze organisaties gaan bekijken of zij via nadere afspraken hun samenwerking kunnen verbeteren.

Van Dekken

Deelt u de mening dat een anti-dopingwet kan bijdragen aan een schone sport? Zo ja, gaat u een dergelijke wet maken en wanneer kan de Kamer een wetsvoorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?

Schippers

Ik heb een voorstel voor een Wet uitvoering anti-dopingbeleid in voorbereiding. Deze zal bijdragen aan een schone sport door het dopingcontroleproces zodanig te positioneren dat het werk dat de Dopingautoriteit doet zich goed verhoudt tot de regels in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het wetsvoorstel ligt thans bij de afdeling advisering van de Raad van State.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.