Voetbal in Oss, onderzoek naar toekomstmogelijkheden

Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben op sport bezuinigd of zijn van plan om dat in de huidige collegeperiode te gaan doen. Met een bezuiniging voor de buitensport van 200.000 euro die vooral het voetbal in Oss zal raken, vormt deze Brabantse gemeente daarop geen uitzondering.

Voetbal in Oss, een onderzoek naar de toekomstmogelijkhedenResultaten
In opdracht van de ‘Werkgroep Osse voetbalverenigingen’ voerde het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de toekomstmogelijkheden van voetbalverenigingen in Oss. De resultaten geven aan dat het haalbaar is om de bezuinigingstaakstelling te bewerkstelligen voor 2017 zonder daarbij tariefsverhogingen door te voeren.

Toenemend veldenoverschot
Het Mulier Instituut onderzocht of de bezuinigingstaakstelling te rechtvaardigen is en zo ja, hoe deze dan het beste ingevuld kan worden. De onderzoeksresultaten lieten zien dat de bezuinigingen in Oss, gezien de beperkte kostendekkendheid ervan, op de buitensportvoorzieningen gericht zullen zijn. Bovendien blijkt dat in voetbal in Oss op relatief veel voetbalvelden wordt gespeeld en dat dit overschot in de komende jaren zal toenemen.

Clustering en overdracht
De aandacht dient bij bezuiniging primair uit te gaan naar het terugdringen van de overcapaciteit door het clusteren van accommodaties en het afstoten van velden samen met het terugdringen van de onderhoudskosten door het onderhoud bij de verenigingen neer te leggen.

Wel verhogen
Op deze manier is de bezuinigingstaakstelling voor 2017 haalbaar zonder verhoging van de tarieven. Mochten voetbalverenigingen onvoldoende bereid of in staat zijn om voetbalvelden af te stoten, hun activiteiten te clusteren en het veldonderhoud over te nemen, dan is het aannemelijk dat de taakstelling niet wordt gehaald. In dat geval kan Oss de bezuinigingstaakstelling invullen door de tarieven wel te verhogen.

Het ‘Eindrapport voetbal in Oss‘ is op 8 oktober jl. door de werkgroep aangeboden aan de wethouder verenigingsleven Reina de Bruijn van de gemeente Oss. De 18 voetbalverenigingen en de gemeente Oss hebben onderstreept aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek om naar wederzijdse tevredenheid invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant