Recessiepeiling: gemeenten bezuinigen minder op sport

Circa 93% van de gemeenten heeft de afgelopen collegeperiode bezuinigd op sport of gaat dit nog doen. Toch wordt sport niet harder getroffen dan andere sectoren maar eerder in grotere mate ontzien. Dit blijkt uit een gezamenlijke recessiepeiling van het Mulier Instituut en de Vereniging Sport en Gemeenten.

Recessiepeiling: gemeenten bezuinigen minder op sportVooralsnog blijkt uit de recessiepeiling dat de effecten van de bezuinigingen op het sportbudget geen grote gevolgen voor de sportdeelname hebben.

Tarieven en onderhoud
De belangrijkste manieren om in de huidige collegeperiode te bezuinigen waren het verhogen van de tarieven en het beperken van subsidies. Daarnaast is door veel gemeenten bezuinigd op het onderhoud, de renovatie en de nieuwbouw van sportaccommodaties. Verwacht wordt dat hierop ook in de komende collegeperiode bezuinigd zal worden.

Mogelijkheden
Ondanks de verwachte afname van het sportbudget geeft een derde van de ondervraagde 169 gemeenten in deze recessiepeiling aan dat er minder op sport wordt bezuinigd dan op andere terreinen. Een meerderheid verwacht ondanks de bezuinigingen evenveel of zelfs meer te gaan bereiken met het sportbeleid in de komende collegeperiode. Onder andere door de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

Privatisering
Daarnaast investeren gemeenten in minima-regelingen zoals het Jeugdsportfonds.
Gemeenten zien ook mogelijkheden voor andere beheersvormen door bijvoorbeeld verzelfstandiging of privatisering van de exploitatie en het beheer van buitensportaccommodaties. Omdat niet bewezen is of dit ook duurzame bezuinigingen oplevert en dit bij grotere gemeenten juist weer tot de-privatisering leidt, is onderzoek naar de succes- en faalfactoren van privatisering van sportaccommodaties wenselijk.

Meerwaarde van sport
In deze recessieperiode blijven gemeenten zich sterk maken voor de meerwaarde van sport als instrument. Gemeenten investeren tussen de 40 en 80 euro per inwoner in sport en gebruikers van sportaccommodaties betalen, ook na de beoogde tariefsverhogingen, gemiddeld minder dan de helft van de werkelijke kosten. Hiermee dragen gemeenten, volgens deze recessiepeiling, nog steeds in een belangrijk mate bij aan de kosten van sportbeoefening. Positief is dat er vooralsnog weinig aanwijzingen zijn dat de effecten van de bezuinigingen op het sportbudget grote gevolgen zal hebben voor de sportdeelname.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant