Hoor en wederhoor, noodzaak voor sanctie-oplegging

Door de maatschappelijke roep om kordaat optreden tegen geweld en ander onbehoorlijk gedrag, lijken sportbesturen en tuchtcommissies steeds vaker niet in staat om correct tot een sanctie te komen. Onlangs werd ook het bestuur van Emplina teruggefloten door de KNVB-arbitragecommissie.

Hoor en wederhoor, netjes of noodzaak?Een sportvereniging wordt geacht nooit zonder hoor en wederhoor aan een verenigingslid een schorsing op te leggen.

Lamme klootjavanen
De heer Thissen, lid van voetbalvereniging Emplina, richt zich in een e-mail tot het bestuur met een verzoek om actie te ondernemen. Hij noemde het bestuur in ditzelfde bericht “lamme klootjavanen”. Het bestuur reageerde daarop afkeurend waarna Thissen aangaf dat het hier gaat om “een kleine escapade” waarmee hij niemand heeft willen beledigen. Thissen verontschuldigde zich voor zijn uitlating.

Objectief beoordelen
Dit was het moment waarbij de personen belast met de handhaving van gedragsnormen binnen de vereniging, objectieve naar de gedraging van Thissen hadden moeten kunnen kijken, zonder zich beledigd te voelen of extra vatbaar te zijn voor maatschappelijke druk en opvattingen. Gebeurt dat niet, dan verliest men vaak – zoals ook hier – de procesregels uit het oog.

Schorsing
Het bestuur reageert door Thissen met onmiddellijke ingang te schorsen voor het doen van een ontoelaatbare en kwetsende uitlating en geeft aan dat Thissen op 11 juni in de bestuurskamer gehoord zal worden in verband met zijn ‘overtreding’. Thissen gaf aan die dag niet te kunnen doch wel te willen praten met het bestuur. Thissen werd vervolgens niet gehoord, de schorsing bleef in stand en uiteindelijk komt de zaak bij de Arbitragecommissie van de KNVB.

Opheffing gevorderd
Thissen vorderde bij de Arbitragecommissie opheffing van zijn schorsing omdat hij niet was gehoord. Hij gaf tijdig en duidelijk aan dat hij op 11 juni niet gehoord kon worden en het bestuur stelde geen nieuwe datum voor en heeft geen contact met hem opgenomen. De schorsing werd zodoende opgelegd zonder hoor en wederhoor, terwijl de arbitragecommissie zeer aan dit beginsel hecht. “Op deze wijze had de schorsing nooit opgelegd mogen worden,” aldus de arbitragecommissie, die oordeelde dat de sanctie moet worden opgeheven.

Gewone sanctie
Emplina gaf aan dat er sprake was van een ordemaatregel om ‘onrust’ binnen de vereniging te voorkomen. Omdat sprake is van een ordemaatregel, kon Thissen onmiddellijk en zonder hem te horen worden geschorst. De arbitragecommissie geeft aan dat niet duidelijk is dat sprake was van onrust binnen de voetbalvereniging naar aanleiding van de gedragingen van Thissen en dat er geen sprake was van een ordemaatregel maar van een gewone sanctie.

Altijd hoor en wederhoor
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het opleggen van een sanctie zonder hoor en wederhoor niet is toegestaan. Zorg er als sportvereniging dus altijd voor dat u kunt aantonen dat u de gesanctioneerde(n) heeft gehoord, dan wel dat u kunt laten zien dat u het mogelijke heeft gedaan om hoor en wederhoor toe te passen.

Eigen tuchtcommissie oprichten
Het oprichten van een tuchtcommissie binnen uw vereniging kan ervoor zorgen dat tuchtrechtelijke procesregels beter worden nageleefd. Aan het oprichten van zo’n commissie zitten verenigingsrechtelijk echter haken en ogen. Zo is een tuchtcommissie niet bevoegd om sancties op te leggen wanneer de statuten deze bevoegdheid niet aan de tuchtcommissie toekennen. Laat u daarover goed adviseren.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant