Tuchtrecht: wangedrag vraagt zorgvuldige maatregelen

De roep om ‘strengere straffen’ wordt sterker na het afgelopen sportseizoen, waarin we op en rond de velden weer wangedrag in de vorm van mishandelingen, scheldpartijen en als dieptepunt het overlijden van grensrechter Nieuwenhuizen hebben meegemaakt. Gebeurtenissen met tuchtrecht aspecten.

Tuchtrecht: wangedrag vraagt zorgvuldige maatregelenTuchtcommissieleden dienen hun tuchtrechtelijke maatregelen zorgvuldig volgens het tuchtrecht op te leggen anders bestaat de mogelijkheid dat de maatregelen door de rechter worden teruggedraaid.

Teruggefloten
Bestuurders en leden van de tuchtcommissies die zich laten verleiden om mee te gaan in de roep om strenger te straffen, lopen een reële kans te worden teruggefloten door de rechter. Een korte plaatsbepaling van het tuchtrecht en enige valkuilen waarmee u rekening dient te houden lijken zinvol.

Tuchtrecht
Tuchtrecht is een onderdeel van de in een bepaalde groep geldende gedragsregels, met name gericht op het corrigeren van ongewenst groepsgedrag. Dat het gaat om een correctie van groepsgedrag, impliceert al dat niet iedereen zomaar kan worden onderworpen aan het tuchtrecht van een sportvereniging of sportbond. Personen kunnen onderworpen zijn aan tuchtrecht op basis van een lidmaatschapsverhouding, licentie, arbeidsovereenkomst of een combinatie van deze verhoudingen. Het is daarom allereerst van belang om te beoordelen of de aan te spreken persoon onderworpen is aan het tuchtrecht.

Gebreken in de besluiten
Indien een tuchtrechtelijk besluit niet overeenkomstig de wet, statuten, reglementen of de redelijkheid en billijkheid is genomen, is sprake van een gebrekkig besluit. Zo is het voorgekomen dat volgens de statuten een tuchtcommissie bevoegd was om tuchtmaatregelen te nemen maar toch het bestuur een tuchtmaatregel oplegde. Met als gevolg dat de rechter het bestuur terugfloot. Houdt u als sportvereniging daarom aan de door u zelf opgestelde regels!

Redelijkheid en billijkheid
De aard en gewicht van tuchtrechtelijke sancties verschillen van vereniging tot vereniging. Dat is logisch: het gaat bij tuchtrecht immers om groepscorrectie en iedere vereniging heeft een eigen cultuur en eigen omgangsnormen. Hoewel aard en zwaarte van de tuchtrechtelijke sanctie van de omstandigheden van het geval afhankelijk zijn, is het wel zo dat binnen de groep gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.

Ontoelaatbaar
Verdubbeling van de strafmaat kan juridisch ontoelaatbaar zijn, ook al is de achterliggende gedachte in de basis niet verkeerd (terugdringen van geweld op en rond de velden). Het mag namelijk niet zo zijn dat wanneer een speler voor het slaan van de scheidsrechter in 2012 voor vijf wedstrijden wordt uitgesloten van deelname, hem of haar in 2013 voor hetzelfde feit een schorsing van een jaar wordt opgelegd.

Niet onwaarschijnlijk lijkt het dat een rechter in zo’n geval de tenuitvoerlegging van de tuchtmaatregel zal verbieden wegens strijdigheid met het ‘gelijkheidsbeginsel‘. Tenslotte zij vermeldt dat tuchtrechtelijke sancties altijd in verhouding dienen te staan tot de overtreding.

Advies
Bestuurders en leden van tuchtcommissies dienen niet, als antwoord op het toenemende aantal onregelmatigheden op en rond de velden, rücksichtslos te grijpen naar zwaardere straffen. Het is noodzakelijk om zorgvuldig tot een tuchtrechtelijke uitspraak te komen want u loopt immers de aanmerkelijke kans dat u anders wordt teruggefloten door de rechter.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.