Selectiecriteria en de verplichtingen van sportclubs

Het was een tijdje rustig rond het thema ‘selectiecriteria’, maar op 25 juli jl. sprak een rechter zich weer uit over de regels hieromtrent, en met name over de openbaarheid ervan. Meer over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland en handvatten voor sportverenigingen voor een helder selectiebeleid.

Het is voor sportclubs van belang om na te gaan of de regels rond de selectiecriteria voor de leden duidelijk zijn om toekomstige geschillen te voorkomen.Overschrijving
In de reglementen van de Kaatsbond zijn bepalingen opgenomen die toezien op overschrijving van leden naar andere kaatsverenigingen. Uitgangspunt is dat de leden spelen bij de vereniging in hun woonplaats, danwel bij de meest dichtbijgelegen vereniging.

Een jeugdspeler verhuisde naar een andere woonplaats nadat de kaatsvereniging van zijn nieuwe woonplaats de ‘afdelingspartuur’ voor seizoen 2015 had vastgesteld. De overschrijving werd door de Kaatsbond en de vereniging goedgekeurd maar de jeugdspeler werd niet toegelaten tot de afdelingspartuur.

Willekeur
De jeugdspeler vond dat de nieuwe vereniging de weigering om de speler toe te laten tot het afdelingspartuur, niet baseerde op objectieve selectiecriteria. Gesteld werd dat “het beleid is om de beste spelers te selecteren en dat de speler, gelet op zijn kwaliteiten, daarom toegelaten diende te worden. Nu daarvan is afgeweken, is er sprake van willekeur en dienen de selectiecriteria openbaar te worden gemaakt.”

Selectiebeleid
Een belangrijk beginsel in het verenigingsrecht is de redelijkheid en billijkheid op grond waarvan de vereniging en haar leden zich dienen te gedragen. Dit brengt met zich mee dat de vereniging leden in gelijke omstandigheden ook gelijk dient te behandelen en aan haar leden kenbaar dient te maken welk selectiebeleid zij voert.

Redelijkheid
De kaatsvereniging heeft ter rechtszitting haar selectiebeleid kenbaar gemaakt waarna de jeugdspeler geen belang meer heeft bij zijn vordering. Gelet op de verenigingsgrootte en de beperkte professionaliteit is de kaatsvereniging niet verplicht om het selectiebeleid ‘op schrift’ te stellen. De Rechtbank concludeerde dat de vereniging in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen om de jeugdspeler niet te selecteren.

Aandachtspunten
Het kan met het oog op de professionaliteit en de omvang van de vereniging noodzakelijk zijn om de selectiecriteria schriftelijk vast te leggen. Gelet op rechterlijke uitspraken over selectiecriteria, dient een sportvereniging in ieder geval de volgende drie punten in acht te nemen:

  • de selectiecriteria dienen (tijdig) aan de leden kenbaar te worden gemaakt
  • de selectiecriteria dienen zo objectief mogelijk te zijn geformuleerd
  • een sportvereniging mag niet zomaar afwijken van de vastgestelde selectiecriteria

Teamsporten
Bij teamsporten komt een coach een grote beleidsvrijheid toe met betrekking tot zijn selectiekeuzes. De coach kan de sportieve belangen van een team laten prevaleren boven individuele spelerskwaliteiten, maar een selectiekeuze kunnen motiveren. De kaatsvereniging had een selectieregel opgenomen die aangaf dat de kwaliteit van het partuur als geheel doorslaggevend is en niet louter de kwaliteit van een individuele kaatser.

Het is dus van belang dat iedere vereniging nagaat of de selectiecriteria voorgaande toets kunnen doorstaan om geschillen zo veel mogelijk te voorkomen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.