Uw sportvereniging kan relatief rechteloos zijn

Stel dat de gemeente uw sportvereniging met dwang van het sportpark wil verwijderen. Heeft de gemeente deze bevoegdheid of moet uw sportvereniging een termijn worden gegund voor vertrek. En zo ja, hoe lang dient deze dan te zijn? En is de gemeente bij onvrijwillig vertrek een vergoeding verschuldigd?

Uw sportvereniging kan relatief rechteloos zijnOpen vraag
Wanneer er – zoals bij Gronitas en de gemeente Groningen – geen afspraken zijn gemaakt over andere zaken dan het gebruik van het sportpark, blijft ook de vraag open wanneer deze verhouding tussen sportvereniging en gemeente eindigt en op welke wijze het gebruik van het sportpark door de sportvereniging kan worden beëindigd.

Duurovereenkomst
In die gevallen wanneer de sportvereniging geen afspraken heeft gemaakt over, en ook geen tegenprestatie levert voor, het gebruik van het sportpark, is er sprake van een bruikleenovereenkomst die nader kan worden gekwalificeerd als duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met betrekking tot deze duurovereenkomsten heeft de Hoge Raad bepaald dat indien niets is bepaald over opzegging, de overeenkomst in beginsel opzegbaar moet worden geacht. Deze overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd met een zwaarwegende reden.

Niet ondenkbaar
Aangezien de vereniging kosteloos gebruik maakt van het sportpark, kan, hoewel de bruikleenovereenkomst reeds 25 jaar voortduurt, niet worden gesteld dat opzegging daarvan ondenkbaar is. Daarbij heeft de gemeente in het geval van Gronitas een zwaarwegend belang, het bieden van adequate voorzieningen aan een belangrijke partij in de regio Groningen en het creëren van ruimte voor het Noorderpoortcollege. De gemeente heeft derhalve immer de bevoegdheid om, zonder dat daartoe afspraken zijn gemaakt, de overeenkomst op te zeggen met een zwaarwegende reden waardoor de sportvereniging kan worden gedwongen het sportpark te verlaten.

Opzegtermijn
Vervolgens moet er, gezien de aard van de overeenkomst – bruikleen van een sportaccommodatie – aan de sportvereniging een voldoende termijn worden gegund zodat daarmee de beëindiging van de overeenkomst niet onredelijk kan worden geacht en de sportvereniging zich kan voorbereiden op het gedwongen vertrek. In de zaak Gronitas, heeft de gemeente Gronitas een termijn gegeven van 11 maanden welke termijn de Voorzieningenrechter redelijk heeft geacht.

Vergoeding
Vervolgens kan het zo zijn, dat de beëindiging gepaard dient te gaan met het betalen van een (schade)vergoeding. Nu, zoals in het vorige artikel is uiteengezet, de gebouwen door verjaring geen eigendom van de sportvereniging zijn geworden, is het niet zo dat gemeente verplicht is de waarde van de opgerichte gebouwen te vergoeden. Immers, de sportvereniging is geen eigenaar en verliest daarom geen eigendommen.

In die gevallen is de gemeente slechts verplicht tot een vergoeding die tegemoetkomt aan de redelijkheid en billijkheid. Dat wil zeggen dat de sportvereniging op een andere plek haar activiteiten op een gewone wijze moet kunnen voortzetten. De gemeente heeft Gronitas diverse aanbiedingen gedaan, alle ter waarde van 200.000 euro. Sommige aanbiedingen met een lagere vergoeding maar met voorzieningen in natura zoals kleedlokalen, en uiteindelijk ook een waarde van 200.000 euro.

Conclusie
Hoewel een sportvereniging relatief rechteloos kan zijn wanneer met de gemeente geen concrete afspraken zijn gemaakt, zal uw sportvereniging haar activiteiten in redelijkheid altijd kunnen blijven voortzetten. In de meeste gevallen zal zij echter wel gedwongen kunnen worden te verhuizen. Wilt u zeker weten welke risico’s uw sportvereniging loopt, schroomt u dan niet om dit professioneel te laten beoordelen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantSportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten