Contributieteruggave en uw statuten of reglementen

Nadat de contributie is geïnd en de competities zijn gestart, haken in de daarop volgende maanden grote groepen sporters af. De keuze voor voetbal blijkt achteraf toch niet zo’n goede geweest te zijn of door een blessure blijkt een wedstrijdje hockey voor de rest van het seizoen onmogelijk geworden.

Contributieteruggave en uw statuten of reglementenWanneer is uw sportvereniging verplicht tot contributieteruggave?

Contributieteruggave
Het gevolg is doorgaans een stroom mailtjes naar de ledenadministratie met de vraag om (een gedeeltelijke) contributieteruggave. Veelal zal er een regeling getroffen worden, waarbij het lid een gedeelte van zijn of haar contributie terugkrijgt.

Recht
Deze oplossing is deels ingegeven door coulance en deels door onwetendheid, want hoeveel bestuurders en leden zijn ervan op de hoogte dat een lid al dan niet recht heeft op contributieteruggave? Hierna wordt uiteengezet wat contributie inhoudt en of, en zo ja wanneer, uw sportvereniging verplicht is de contributie terug te betalen.

Wat is contributie?
De wetgever spreekt nergens over ‘contributie’, wel over het verschuldigd zijn van een jaarlijkse bijdrage bij het lidmaatschap van een sportvereniging. Deze jaarlijkse bijdrage (contributie) is dus gekoppeld aan het lidmaatschap. In de wet is vastgelegd dat verbintenissen die aan het lidmaatschap kleven (verbintenis tot betaling van contributie), uitsluitend in de statuten kunnen worden opgelegd.

Statuten
In de statuten zal dus een verplichting tot betaling van contributie moeten zijn opgenomen, voordat de vereniging een lid op basis van zijn lidmaatschap kan dwingen tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. Contributie is derhalve ‘de bij statuten opgelegde verplichting aan de leden tot betaling van een jaarlijkse bijdrage’.

Terugbetalingsverplichting
Nadat een lid aan zijn statutaire verplichting heeft voldaan en dus zijn contributie heeft betaald, volgt de vraag of de sportvereniging, indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, verplicht is tot contributieteruggave. De wet heeft als uitgangspunt dat de contributie verschuldigd is voor het hele boekjaar, tenzij de statuten anders bepalen. De meeste statuten stellen het boekjaar gelijk aan een sportseizoen van de vereniging.

Ook voor reglementen
Dus slechts als de statuten voorzien in een terugbetalingsregeling is de vereniging verplicht de contributie terug te betalen. Indien hierover in de statuten niets is opgenomen, is het lid de gehele contributie over het seizoen verschuldigd. Dit geldt ook voor de verenigingen waarbij niet de statuten maar de reglementen voorzien in een terugbetalingsregeling. Alleen in de statuten kan van het wettelijke uitgangspunt worden afgeweken.

Conclusie
Het antwoord op de vraag wanneer contributie moet worden terugbetaald is simpel: als de statuten dat zeggen. Maar zoals vaker het geval is, ligt dit in de praktijk genuanceerder. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer de regeling in de statuten voor verschillende uitleg vatbaar is. Als u exact wilt weten of u verplicht bent tot (gedeeltelijk) contributieteruggave of heeft uw vereniging behoefte aan een heldere regeling hieromtrent, gaat u dan even naar het juridisch sportloket.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.