Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Sportzaken.pro niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Sportzaken.pro aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of Sportzaken.pro. Sportzaken.pro kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Sportzaken.pro kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de lezer wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Sportzaken.pro garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Sportzaken.pro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Sportzaken.pro is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.