Effect bezuinigingen op contributie onduidelijk

Minister Edith Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) beantwoordt mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de vragen van de Kamerleden Van Dekken (PvdA) en Kuzu (PvdA) over het duurder worden van sportbeoefening.

Effect bezuinigingen op contributie onduidelijkMinister Schippers vindt het moeilijk om in te schatten welk effect bezuinigingen zullen hebben op de contributie die sportverenigingen vragen.

Vraag
Wat is uw opvatting over het feit dat er een grote kans is dat steeds minder mensen (vooral kinderen uit arme gezinnen) kunnen sporten in de toekomst?

Antwoord
Het stimuleren van sporten en bewegen is primair een lokale verantwoordelijkheid. Het is dus aan gemeenten om te bepalen hoeveel middelen beschikbaar zijn voor het lokale sportbeleid. In deze tijd waar moeilijke financiële keuzes gemaakt moeten worden, is het aannemelijk dat de bezuinigingen ook de sport niet ongemoeid laten.

Het is moeilijk in te schatten welk effect bezuinigingen zullen hebben op de contributie die sportverenigingen vragen en het sportgedrag van mensen. In ieder geval vind ik het belangrijk dat iedereen kan kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl, ongeacht leeftijd, woonplaats, inkomen, etc.

Voor mensen die weinig geld te besteden hebben, kan een contributieverhoging problemen opleveren. Veel gemeenten kennen de instrumenten om sport ook voor deze mensen, met name de kinderen, mogelijk te maken. Daarnaast bestaan er vele private initiatieven ter bevordering van maatschappelijke participatie, zoals het deelnemen aan sportactiviteiten van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdsportfonds Nederland en de Leergeldorganisatie zijn hier voorbeelden van. In het Regeerakkoord is overeengekomen de subsidie aan het Jeugdsportfonds te verlengen en de Sportimpuls vanaf 2014 te verhogen.

Vraag
Kunt u een overzicht geven van de actuele stand rond de uitvoering van de actieprogramma’s die moeten zorgen voor meer sport voor kinderen en ouderen?

Antwoord
Eind vorig jaar heb ik uw Kamer een eerste inzicht gegeven in de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. In 2012 en 2013 stel ik extra geld beschikbaar voor het aanstellen van extra buurtsportcoaches. Gemeenten hebben zich hiervoor al massaal ingeschreven, in het voorjaar van 2013 deden er 377 van de 408 gemeenten mee aan de Brede impuls combinatiefuncties. Tot nu toe is voor 2.760 fte’s aangevraagd. Jaarlijks wordt de Brede impuls combinatiefuncties gemonitord en komend najaar wordt bekend hoeveel fte buurtsportcoaches zijn gerealiseerd.

Na een eerste ronde van de Sportimpuls zijn in het najaar van 2012 zo’n 172 projecten gestart. Komend najaar zullen projecten uit de tweede ronde van de Sportimpuls van start gaan, inclusief de extra impuls ‘Kinderen Sportief op gewicht’ gericht op het ontwikkelen van sport- en beweegactiviteiten voor kinderen met overgewicht.

Momenteel laat ik onderzoek uitvoeren naar de lokale resultaten van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Deze gegevens komen dit najaar beschikbaar en eind 2013 zal ik over alle onderdelen van het programma rapporteren.

Vraag
Wat vindt u van het idee van het Jeugdsportfonds Nederland om een regeling te maken, die er in voorziet dat alle kinderen in Nederland lid kunnen worden van een club of vereniging?

Antwoord
Het Jeugdsportfonds Nederland heeft de ambitie om in 2016 jaarlijks 40.000 kinderen, uit gezinnen met een laag inkomen, te kunnen laten sporten. Momenteel lukt dit jaarlijks voor zo’n 23.000 kinderen. Om ervoor te zorgen dat het Jeugdsportfonds Nederland deze groei aankan heb ik (de nog lopende) subsidie verleend voor de periode 2011-2014 en is in het Regeerakkoord afgesproken dat de overheidssteun verlengd wordt. Deze subsidie moet het Jeugdsportfonds in staat stellen om meer middelen, afkomstig uit fondsenwerving, ten goede te laten komen aan aanvragen voor kinderen uit lage inkomensgezinnen.

Vraag
Bent u bereid met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Jeugdsportfonds Nederland ter overleggen over de vraag hoe kan worden voorkomen dat personen met lagere inkomens straks nog minder kunnen sporten dan nu al het geval is?

Antwoord
De staatssecretaris van SZW heeft op 10 juni jl. al met een groot aantal betrokken partijen, waaronder het Jeugdsportfonds Nederland en de VNG, gesproken over een intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. Tijdens dit overleg is ook stilgestaan bij de vraag hoe kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, in staat gesteld kunnen worden om te sporten.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten